رئیس‌جمهور 50 ساله یکی دو بار پشت تریبون می‌رود. مخالف اســت. ایــن را صریحــا بــه دیگران هــم می گوید. بــا چند نفــر از اعضا احتجــاج می كنــد كــه او گزینــه مناســبی نیســت. ســعی دارد نظــر دیگران را نســبت به خــودش تغییر دهــد. عاقبــت اما اتفــاق دیگــری ر خ می‌دهــد. جمــع، همگــی در انتخــاب او متفق‌القولنــد و در نهایــت می‌شــود چیــزی كــه تــا امــروز ادامــه داشــته. احتمــالا ایــن صحنه‌هــا را از اجلاســیه 14 خرداد 1368 و از سیمای جمهوری اسلامی دیده‌اید.

آیــت ا… ســیدعلی خامنــه‌ای، رئیس جمهــور وقــت تلاش زیادی داشــت تا نظر دیگران را درباره انتخــاب او به عنوان رهبــری جمهــوری اسلامی تغییــر دهــد. روحانــی بلندبالای مشــهدی در 30 ســال گذشــته هم نشــان داده بود كه در پی اندوختن نام و نان بــرای خــودش نبــوده. دیگــران امــا تكلیــف و مســؤولیت دیگری دارند. «روایت رهبری» عصاره همه آن اتفاقاتی اســت كه از ابتدای دهــه 60 و اولیــن انتخابــات مجلــس خبــرگان افتــاد و در ادامــه از مســیر انتخــاب مرحــوم آیــت ا… منتظــری و عــزل آن مرحــوم از قائم مقامــی رهبــری گذشــت و در نهایــت هــم ختــم شد به انتخاب آیت‌ا… سیدعلی خامنه ای به عنــوان رهبر جدید جمهــوری اسلامی.

فرآینــدی كــه احتمالا بســیاری از مــا از جزئیاتــش بی اطلاعیم. اگــر نبــود مســتندهای خامــی كــه در ســال های گذشــته از تلویزیون دیدیم از چند ســطر ابتدایــی ایــن متن هــم خبری نبود. هرچنــد سیدیاســر جبرائیلــی كوشــیده در روایــت رهبــری تركیبــی از نظریــه و تاریــخ را در كنــار هــم قــرار بدهــد و ضمن دســت گذاشــتن روی بعضــی مطالــب دســت اول تاریخــی كــه پیــش از ایــن منتشــر نشــده اند، بعضــی مطالــب نظری را درباره موضــوع رهبری حكومت اسالمی و جایگاه آن را هم تبیین كنــد، ولی حداقل از نظــر ایــن قلــم، تركیــب ایــن دو محــور در كنــار هــم چنــدان دلچســب در نیامــده.

اینهــا بــه معنای حــذف كــردن روایت رهبری از فهرســت مطالعــه و بایگانی كــردن آن در كتابخانه شخصی است؟ خب نه! هر قــدر بحث هــای نظــری كتــاب، غیرجــذاب جلــو می‌روند، اما روایت‌هــای تاریخی كتاب حســابی غدد بزاقــی مطالعاتی هر فرد نیمه كتابخوان علاقه‌مند به تاریــخ را تحریك می‌كند برای جویدن ســطور و ســر چرخاندن میان واقعیاتی كه سه دهــه پیــش اتفــاق افتــاده. واقعیاتی كــه بخش عمــده‌ای از آنها تاكنــون در قیــد و بندهــای اســناد محرمانه گیــر كرده و حالا به یكباره با حجم قابل توجهی از آنها روبرو می‌شــویم و حیرت‌زده كه چرا اینقدر دیر!

مؤلف در بخش‌هایی از كتاب رســما و صریحا بعضی مطالبی را از قــول مســتقیم رهبر انقلاب از وقایــع پرالتهــاب میانی و انتهای دهــه 60 و رفت و برگشــت‌های امــام و مرحــوم آیت‌ا… منتظــری بیــان می‌كنــد كه عجیــب متمایز اســت نســبت به آنچــه كــه بعضــی جریان‌هــای تنــد و تیــز سیاســی از آن اتفاقات روایــت می‌كننــد. روایت‌هــای بعضــا مغرضانــه‌ای كــه نه تنها آلوده به حب و بغض سیاسی نســبت به امام و رهبر انقلاب است، بلكه بعضا واقعیات مسلم تاریخی را هم تحریف كرده و نگاهــی معــوج و كاریكاتــوری و نامتناســب به حاشــیه‌های انتخاب و عزل آیت‌ا… منتظری به قائم مقامی رهبری دارد. این عمــوی پیر مــا تاریخ، شهودها و واقعیاتی در چنته دارد كه گاه نیاز به هیچ تاویل و تفســیری ندارند و مخاطب را از تلنگرهای عبرت‌آموز خود گیج می‌كنند. «روایت رهبری» به قلم سیدیاســر جبرائیلی از همین دست تلنگرهاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *