قرار است درباره در نوردیدن مرزهای سرزمین کتاب سخن بگوییم…